Vispārīgā informācija

2006.gada 27.februārī tika noslēgts Saprašanās memorands starp Šveices Konfederācijas padomi un Eiropas Kopienu par Šveices finansiālās palīdzības novirzīšanu 12 jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai. Līdz ar to, Latvijai kā vienai no jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm paredzētais finanšu palīdzības apjoms ir 59,88 milj. Šveices franku (49,7 milj. euro pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa), kuru plānots apgūt ar Latvijas – Šveices sadarbības programmas palīdzību.

Latvijas - Šveices sadarbības programma ir finansiālās palīdzības instruments, kas ir izmantojams papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu palīdzībai, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai. Šveices finanšu palīdzība papildina šīs programmas un koncentrējas, galvenokārt, uz tiem projektiem, kuri netiek finansēti vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem.

Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros visu projektu īstenošana ir pabeigta līdz 13.06.2017.

Latvijas – Šveices sadarbības programma ir orientēta uz diviem mērķiem:

1. veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un progresīvākajām paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīm, un

2. veicināt Latvijā ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanos starp dinamiskajiem pilsētu centriem un strukturāli vājiem perifērajiem reģioniem.

Latvijas – Šveices sadarbības programma sniedz atbalstu projektiem šādās jomās:

  • drošība, stabilitāte un atbalsts reformām;
  • vide un infrastruktūra;
  • atbalsts privātajam sektoram;
  • cilvēkresursu un sociālā attīstība;
  • atbalsts nevalstiskajām organizācijām.

Lai nodrošinātu Šveices finansiālās palīdzības ieviešanu, 2007.gada 4.decembrī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.839 „Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīgumu par Latvijas–Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā” apstiprināts „Latvijas Republikas valdības un Šveices konfederācijas padomes ietvarlīgums par Latvijas – Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā”, kuru abas līgumslēdzējpuses parakstīja 2007.gada 20.decembrī. Ietvarlīgums nosaka pamatnosacījumus Latvijas – Šveices sadarbības programmas finansējuma piešķiršanai un izlietošanai, atbalstāmās prioritātes un to finansiālos asignējumus, kā arī atbildīgās institūcijas par Latvijas – Šveices sadarbības programmas administrēšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra protokollēmumu (protokols Nr.68, 60.§) par sadarbības programmas ietvaros atbalstītajām prioritātēm, atbildīgajām ministrijām jāsagatavo projektu izklāsti (uzmetumi) un līdz 2008.gada 1.maijam jāiesniedz Finanšu ministrijā izvērtēšanai un saskaņošanai vadības komitejā. Tālāk notiek projektu iesniegumu saskaņošana ar Šveices kompetentajām iestādēm, pēc kuras projektu iesniedzēji sagatavo gala versiju projekta iesniegumam, kurš tiek saskaņots vadības komitejā un nosūtīts Šveices kompetentajām iestādēm gala lēmuma pieņemšanai.

In English